کلینیک دندان پزشکی سهیل

در طـراحـی نـشانه کـلینیک دنـدانپزشکی سهیل ایجاد تفاوت در بین آن و دیگر کلینیک ها الویت موضوع قرار دارد. با توجه به شکل و ساختار کلمه سهیل تصمیم برآن شد تا با در نظر گرفتن شکل دندان نشانه طراحی گردد. در پـس آن نـوار زرد رنـگ نـمایان اسـت کـه نـشان دهـنده حـفظ گـنـجینه دندان میباشد و با شعار ( مراقب گنجینه دندان هایتان هستیم ) در تبلیغات استفاده گردیده است. سـتاره بـالای دنـدان نـمایانگر سـلامت دنـدان و پـاکـیـزگـی نـیـز مـیـباشد. انـتـخاب رنـگ بنفش جهت تمایز در ساختار رنگی در میان دیگر کلینیک ها بوده و با توجه به هماهنگی با رنگ سفید و زرد انتخاب گردیده است.

کلیه حقوق محفوظ است