آجیل محمدی

در طراحی هویت بصری و بسته بندی آجیل محمدی استفاده از نقوش اسلیمی اصل طرح را در خود قرار میدهد.
 نقوش اسلیمی معرفی ایران باستان و آجیل یکی از رایج ترین پذیرایی های ایرانیان بوده است استفاده از رنگ کرم برگرفته از رنگ پوسته و مغز آجیل است

کلیه حقوق محفوظ است