سامانه هوشمند حمل و نقل آنتاکس

پروژه ها

طراح توجیحی بیلبورد حجمی آنتاکس، جهت اجرای طرح نیازمند ماکت سازی گوشی موبایل و جاده بودیم، در تنه داخلی گوشی موبایل از ماژول فول کالر تلویزیون های شهری استفاده میشد که فرآیند ورود به اپلیکیشن آنتاکس را جهت دریافت خودرو نمایش میداد،پس از درخواست خودرو در پیش نمایش خودرو سمند در طرح چراغ میزد و توجه همگان را بخود جلب میکرد.

طراحی گرافیک کمپین تبلیغات آنتاکس از آنجایی شروع شد که تمام تلاشمان بر نمایش سرعت عمل و راحتی درخواست خودرو بود، تلاش شد تا با استفاده از جاده ایکه به دور یک گوشی موبایل پیچیده شده است و در صفحه نمایش لودینگ اپلیکیشن مربوطه را نمایش میدهد طراحی صورت گیرد و با قراردادن یک خودرو با معنای قبل از ورود به نرم افزار خودرو به شما میرسد هماهنگ سازی گردد.