آجیل محمدی

پروژه ها

طراحی گرافیک هویت بصری و بسته بندی فروشگاه های زنجیره ای آجیل محمدی - اهواز

در طراحی هویت بصری و بسته بندی آجیل محمدی استفاده از نقوش اسلیمی اصل طرح را در خود قرار میدهد، نقوش اسلیمی معرفی ایران باستان و آجیل یکی از رایج ترین پذیرایی های ایرانیان بوده است استفاده از رنگ کرم برگرفته از رنگ پوسته و مغز آجیل است.