وقتی شما برنده باشید ما نیز برنده ایم.

برخی از مدارک و مدارج که تا کنون توسط کانون روناک دریافت گردیده است.

برخی از مدارک و مدارج

2017 Top Company
2017 Top Company

دارنده گواهینامه مهندسی فروش از Gimm School آلمان

2017 Top Company
2017 Top Company

دارنده گواهینامه مدیریت مشتری مداری از ANCCP ایتالیا

2017 Top Company
2017 Top Company

دارنده گواهینامه مدیریت مشتری مداری از IQS انگلستان

2017 Top Company
2017 Top Company

مربی دوره Startup weekend Camp در دانشگاه شهید چمران اهواز

2017 Top Company
2017 Top Company

مربی دوره HSE Startup weekend  در دانشگاه آموزش و فنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

2017 Top Company
2017 Top Company

عضو رسمی انجمن هنرهای تجسمی استان خوزستان

2017 Top Company
2017 Top Company

عضو هیت اجرایی هفته گرافیک اهواز در سال ۱۳۹۶

2017 Top Company
2017 Top Company

دبیر اجرایی تبلیغات و روابط عمومی سمینار یک قدم تا بینهایت

2017 Top Company
2017 Top Company

دبیر اجرایی تبلیغات و روابط عمومی سمینار رازهای مشتری مداری۲ استان خوزستان

2017 Top Company
2017 Top Company

دریافت تقدیرنامه از جناب آقای دکتر پرویز درگی ریاست انجمن علمی بازاریابی ایران

جهت اجرای تبلیغات سمینار استراتژی های برنداستان خوزستان

2017 Top Company
2017 Top Company

اسپانسر برگزاری همایش میکاپ شرکت تشریفات آسارخ

2017 Top Company
2017 Top Company

اسپانسر برگزاری هفته گرافیک اهواز در سال ۱۳۹۶

2017 Top Company
2017 Top Company

کسب تقدیرنامه از ریاست محترم فدراسیون اسکواش ایران

بابت طراحی نشانه کمیته راکت بال ایران

2017 Top Company
2017 Top Company

دریافت تندیس CRM2 همایش راز های مشتری مداری